FAQ

Často kladené otázky

O čem je projekt CONFESS ?

CONFESS je tříletý projekt iniciovaný a podporovaný Evropskou unií, který vede konsorcium z České republiky, Německa a Itálie. Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout komplexní certifikační systém speciálně přizpůsobený pro malé a střední podniky zabývající se čistou energií. V návaznosti na Taxonomii EU, která slouží jako základ pro udržitelné ekonomické aktivity, jde certifikační schéma vyvinuté v rámci projektu CONFESS o krok dále. Zahrnuje další pokročilé ukazatele týkající se energie, aby bylo možné účinně posoudit environmentální udržitelnost těchto malých a středních podniků. Využitím kombinace Taxonomie EU a doplňkových metrik má certifikační systém za cíl poskytnout ucelenější a robustnější hodnocení environmentální výkonnosti malých a středních podniků. Zavedením tohoto certifikačního systému se CONFESS snaží zlepšit přístup malých a středních podniků v oblasti čisté energie k udržitelnému financování. Vytvořením spolehlivého a standardizovaného rámce chce projekt usnadnit hodnocení udržitelnosti energetických investic, a tím podpořit růst iniciativ v oblasti udržitelné energetiky.

Co je Taxonomie EU?

Taxonomie EU je základní součástí strategie Evropské unie pro udržitelné finance, která se skládá ze tří pilířů: Taxonomie EU, the Sustainable Finance Disclosure Regulation  (SFDR) a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Taxonomie EU slouží jako standardizovaný rámec pro řízení udržitelných investic na evropských kapitálových trzích. Stanovuje jasná kritéria a definice pro identifikaci a kategorizaci hospodářských činností, které jsou považovány za "zelené" nebo environmentálně udržitelné. Poskytnutím společného jazyka a klasifikačního systému má Taxonomie EU za cíl nasměrovat finanční toky do společností a projektů, které pozitivně přispívají k dosažení environmentálních cílů. Hraje klíčovou roli při prosazování transparentnosti, odpovědnosti a udržitelnosti ve finančním sektoru a slaďuje investice s ekologickými hospodářskými a klimatickými cíli EU.

Kdo jsou klíčové zúčastněné strany, na které má projekt dopad?

Projekt má významný dopad na několik klíčových zúčastněných stran, včetně finančních institucí, malých a středních podniků, které se zabývají čistou energií, a také na příslušné průmyslové asociace a certifikační orgány v České republice, Německu a Itálii. Tyto zúčastněné strany hrají klíčovou roli při úspěšném zavádění a přijímání certifikačního systému vyvinutého v rámci projektu. Finanční instituce se na tento systém spoléhají při posuzování udržitelnosti svých energetických investic, zatímco malé a střední podniky mají prospěch z lepšího přístupu k udržitelnému financování. Kromě toho se na utváření a zajišťování účinnosti certifikačního procesu podílejí i oborová sdružení a certifikační orgány. Aktivní zapojení a spolupráce těchto zúčastněných stran jsou zásadní pro dosažení cílů projektu a podporu růstu investic do udržitelné energie.

Kde lze získat přístup k publikacím o projektu?

Veškeré zprávy a publikace naleznete na našich webových stránkách ve speciální sekci "Novinky a publikace". Tato sekce slouží jako centralizovaná platforma pro sdílení nejnovějších informací, analýz, výzkumných zpráv a dalších cenných zdrojů souvisejících s projektem. Navštěvováním této sekce na našich webových stránkách získáte přístup k množství informací a poznatků, které vás budou informovat o průběhu a výsledcích našeho projektu.

Mohu se projektu zúčastnit nebo ho podpořit?

Rozhodně! Velmi si ceníme zapojení zainteresovaných stran a považujeme ho za důležitou součást našeho projektu. Pokud máte zájem nás aktivně podpořit sdílením svých odborných znalostí, přispět svými znalostmi nebo se podílet na pilotních programech, vřele vás vyzýváme, abyste nás kontaktovali. Vaše zapojení a postřehy jsou velmi cenné při utváření vývoje a úspěchu projektu. Kontaktujte nás a my vám poskytneme další informace o tom, jak se můžete zapojit a přispět k našemu úsilí.

Jak se mohou malé a střední podniky zabývající se čistou energií zapojit do pilotního testování certifikačního systému?

Malé a střední podniky zabývající se čistou energií, které mají zájem o účast v pilotním testování certifikačního systému, se mohou aktivně zapojit do projektu CONFESS. Mohou vyjádřit svůj zájem stát se účastníky pilotního testování a spolupracovat na vývoji a zdokonalování certifikačního procesu. Malé a střední podniky působící v oblasti čisté energie mají možnost poskytnout cenné poznatky, zpětnou vazbu a údaje, které přispějí k formování certifikačního systému, jenž bude odpovídat jejich potřebám. Účastí na pilotním testování mohou malé a střední podniky sehrát zásadní roli při zajištění účinnosti a proveditelnosti certifikačního systému pro jejich odvětví.

Jak mohou asociace a certifikační orgány přispět k rozvoji a úspěchu certifikačního systému?

Asociace a certifikační orgány hrají klíčovou roli při vývoji a úspěchu certifikačního systému. Mohou přispět svými odbornými znalostmi, vědomostmi a poznatky k formování certifikačního procesu a zajistit jeho soulad s průmyslovými standardy. Sdružení mohou poskytnout cenné poznatky specifické pro dané odvětví a usnadnit spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Certifikační orgány mohou přispět svými zkušenostmi s vývojem a zaváděním certifikačních systémů, zajištěním spolehlivých ověřovacích procesů a dodržováním stanovených norem. Aktivním zapojením asociací a certifikačních orgánů může projektový tým využít jejich příspěvků a odborných znalostí a podpořit tak společný přístup k dosažení úspěšného a široce přijímaného certifikačního systému.

Jaké jsou výhody získání certifikace Clean Energy SME?

Získání certifikace Clean Energy SME přináší několik výhod. Zvyšuje důvěryhodnost a viditelnost malých a středních podniků v oblasti čisté energie, čímž se stávají atraktivnějšími pro potenciální investory a finanční instituce. Certifikace slouží jako uznávaný standard pro hodnocení environmentální udržitelnosti těchto malých a středních podniků, což jim poskytuje konkurenční výhodu na trhu. Kromě toho usnadňuje přístup k možnostem udržitelného financování, což malým a středním podnikům umožňuje financovat jejich iniciativy v oblasti čisté energie a podporovat jejich růst.

Jak přispěje certifikační systém vyvinutý organizací CONFESS k růstu investic do udržitelné energie?

Certifikační systém vyvinutý organizací CONFESS bude hrát zásadní roli při podpoře růstu investic do udržitelné energie. Tím, že poskytuje standardizovaný a spolehlivý rámec pro hodnocení udržitelnosti malých a středních podniků v oblasti čisté energie, vzbuzuje certifikační systém důvěru investorů a finančních institucí. Zjednodušuje proces prověřování a umožňuje účastníkům finančního trhu efektivněji identifikovat životaschopné a udržitelné investice do energetiky. To následně podporuje větší financování a podporu iniciativ v oblasti čisté energie, čímž se podporuje růst investic do udržitelné energie.

Jaký je časový plán vývoje a zavedení certifikačního systému?

Vývoj a implementace certifikačního systému probíhají v rámci projektu CONFESS po dobu tří let. Přesný časový harmonogram se může lišit v závislosti na milnících a průběhu projektu. Cílem projektového týmu je provést důkladný průzkum, zapojit zúčastněné strany a provést pilotní testování, aby se systém certifikace zdokonalil a dokončil. Na webových stránkách projektu a prostřednictvím komunikačních kanálů budou pravidelně poskytovány aktuální informace, aby byly zúčastněné strany informovány o časovém harmonogramu a dosažených klíčových milnících.

Jak mohou finanční instituce využít certifikační systém k posouzení udržitelnosti svých investic do energetiky?

Finanční instituce mohou využít certifikační systém jako cenný nástroj pro hodnocení udržitelnosti svých investic do energetiky. Systém poskytuje jasná kritéria a metriky, které vycházejí z Taxonomie EU a zahrnují pokročilé energetické metriky. Tím, že finanční instituce přizpůsobí své investice certifikačnímu systému, mohou zajistit, aby jejich portfolia zahrnovala ekologicky udržitelné malé a střední podniky vyrábějící čistou energii. Certifikační systém slouží jako spolehlivý a standardizovaný prostředek hodnocení výkonnosti těchto malých a středních podniků v oblasti udržitelnosti a pomáhá finančním institucím při přijímání informovaných investičních rozhodnutí.

Jaká kritéria a metriky jsou zahrnuty do certifikačního systému pro určení environmentální udržitelnosti?

Certifikační systém zahrnuje řadu kritérií a ukazatelů pro hodnocení environmentální udržitelnosti malých a středních podniků vyrábějících čistou energii. Vychází z Taxonomie EU jako základu a zahrnuje další pokročilé energetické metriky. Tato kritéria a metriky zahrnují různé aspekty, jako jsou emise skleníkových plynů, účinnost zdrojů, výroba energie z obnovitelných zdrojů, nakládání s odpady a další relevantní environmentální faktory. Díky zohlednění komplexního souboru kritérií poskytuje certifikační systém ucelené hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v oblasti čisté energie v oblasti environmentální udržitelnosti.

Jsou se získáním certifikace Clean Energy SME spojeny nějaké finanční pobídky nebo výhody?

I když se konkrétní finanční pobídky mohou lišit, získání certifikace Clean Energy SME může certifikovaným malým a středním podnikům přinést několik výhod. Zvyšuje jejich pověst a důvěryhodnost mezi potenciálními investory a finančními institucemi, čímž se stávají atraktivnějšími pro příležitosti udržitelného financování. Přístup k udržitelnému financování může malým a středním podnikům poskytnout potřebné zdroje na podporu jejich iniciativ v oblasti čisté energie, podpořit jejich růst a rozšířit jejich přítomnost na trhu. Kromě toho může certifikace otevřít dveře k novým obchodním příležitostem a partnerstvím v rámci odvětví udržitelné energetiky.

Bude certifikační systém uznáván a akceptován regulačními orgány a investory v EU?

Cílem certifikačního systému je, aby byl široce uznáván a akceptován regulačními orgány a investory v EU. Sladěním s Taxonomií EU a začleněním pokročilých energetických ukazatelů se systém snaží splnit normy a požadavky stanovené regulačními orgány. Je navržen tak, aby investorům poskytoval spolehlivé a transparentní informace o environmentální udržitelnosti malých a středních podniků vyrábějících čistou energii. Uznávání a přijímání bude probíhat průběžně, projektový tým se však zavázal spolupracovat s příslušnými zúčastněnými stranami, aby zajistil důvěryhodnost a přijetí certifikačního systému.

Bude systém certifikace použitelný i pro malé a střední podniky zabývající se čistou energií mimo pilotní regiony v Německu, Itálii a České republice?

Zpočátku se certifikační systém soustředí na pilotní regiony v Německu, Itálii a České republice, dlouhodobým cílem je však rozšířit jeho použitelnost na malé a střední podniky zabývající se čistou energií v celé Evropské unii. Cílem systému je stát se široce používaným nástrojem pro posuzování udržitelnosti investic do energetiky v EU. Jak bude projekt postupovat a nabírat na síle, bude vyvíjeno úsilí o replikaci a přizpůsobení systému v dalších zemích EU, čímž se zajistí širší pokrytí a dopad.
Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru