Projekt

O CONFESSU

CONFESS usiluje o vytvoření certifikačního systému speciálně přizpůsobeného malým a středním podnikům v oblasti čisté energie. Tento systém bude postaven na základech Taxonomie EU a zároveň bude zahrnovat další metriky související s pokročilou energetikou. Konečným cílem je přesně posoudit a určit environmentální udržitelnost těchto malých a středních podniků. 

Cíl & Pozadí

CONFESS - Certification of clean energy SMEs

Finanční instituce jsou stále více pod tlakem vzhledem k vyvíjejícím se regulacím v oblasti udržitelného financování a taktéž mají rostoucí zájem o snadno dostupné a spolehlivé informace o aspektech udržitelnosti ve společnostech. S cílem vytvořit mezi společnostmi, investory a tvůrci politik společné chápání environmentální udržitelnosti zavedla Evropská komise Taxonomii EU - komplexní klasifikační systém pro udržitelné hospodářské činnosti v celé EU. Podle nařízení o Taxonomii jsou velké společnosti a finanční instituce povinny zveřejňovat podíl svých činností, které jsou v souladu s Taxonomií, pokud jejich finanční produkty podporují environmentální nebo sociální charakteristiky nebo mají za cíl udržitelné investice. Uplatňování Taxonomie EU na udržitelné investice zahrnující malé a střední podniky (SMEs) však představuje pro evropské banky značnou výzvu. Dostupné údaje o malých a středních podnicích, ať už od samotných podniků, nebo z nezávislých zdrojů, jsou často omezené a pro komplexní posouzení pomocí Taxonomie EU nedostatečné. Řešení tohoto problému je hlavním cílem projektu CONFESS (Certifikace malých a středních podniků v oblasti čisté energie). Vyvinutím certifikačního systému speciálně přizpůsobeného pro malé a střední podniky působící v oblasti čisté energie na základě Taxonomie EU chce projekt zlepšit přístup těchto malých a středních podniků k udržitelnému financování. Cílem je zavést certifikační systém jako široce přijímaný nástroj pro účastníky finančního trhu v EU, který jim umožní posoudit udržitelnost jejich energetických investic a podpoří růst investic do udržitelné energie. Aby byla zajištěna cenová dostupnost a proveditelnost certifikačního systému pro malé a střední podniky a zároveň byly investorům poskytnuty základní informace, bude probíhat úzká spolupráce a pilotní testování s různými finančními institucemi, certifikačními orgány a příslušnými malými a středními podniky z pilotních regionů Německa, Itálie a České republiky.

CONFESS - clean energy certification for SMEs

AKTIVITY PROJEKTU

ZAPOJENÍ

Aktivně spolupracujeme s malými a středními podniky zabývajícími se čistou energií a zúčastněnými stranami ve finančním sektoru, abychom získali informace o jejich specifických potřebách týkajících se certifikace udržitelnosti založené na Taxonomii. Prostřednictvím tohoto zapojení se snažíme identifikovat případné činnosti, které zatím nejsou v souladu s Taxonomií EU, ale měly by být do certifikace zahrnuty.

METODIKA

Provádíme hloubkovou analýzu hlavních činností malých a středních podniků v oblasti čisté energie, abychom získali komplexní přehled a přesné posouzení jejich souladu s Taxonomií EU. Kromě toho vyhodnocujeme současný stav vykazování udržitelnosti malých a středních podniků s cílem vypracovat spolehlivá kritéria pro certifikaci.

VÝZKUM

Náš výzkum se zaměřuje na pochopení požadavků finančních institucí, pokud jde o prověřování malých a středních podniků v odvětví čisté energie, a také na potřeby malých a středních podniků, pokud jde o zveřejňování informací o jejich udržitelnosti. Tento základní výzkum poskytne cenné poznatky, které budou sloužit jako podklad pro náš certifikační rámec.

CERTIFIKACE ČISTÉ ENERGIE

Cílem našeho projektu je vyvinout certifikaci speciálně přizpůsobenou malým a středním podnikům v oblasti šetrné energetiky na základě Taxonomie EU. Nastíníme strategie pro rozšíření rozsahu certifikace a posoudíme proveditelnost replikace systému v dalších zemích EU, čímž zajistíme jeho relevanci a použitelnost nad rámec původního rozsahu.

NAŠE CÍLE

Cílem je zavést systém certifikace jako široce přijímaný nástroj pro účastníky finančního trhu v EU, který jim umožní posoudit udržitelnost jejich investic do energetiky.

Posoudit environmentální udržitelnost malých a středních podniků na základě Taxonomie EU, která poskytuje standardizovaný rámec pro hodnocení.

Posoudit environmentální udržitelnost malých a středních podniků pomocí dalších pokročilých ukazatelů týkajících se energie a zajistit tak komplexní hodnocení nad rámec stávajících kritérií Taxonomie EU.

Vyvinout standardizovaný nástroj pro sběr a ověřování údajů, který zefektivní proces a zajistí konzistentnost a spolehlivost hodnocení udržitelnosti.

Vytvořit harmonizovaný systém certifikace čisté energie, který by vyhovoval specifickým potřebám malých a středních podniků a finančních subjektů, usnadnil dostupnost a podpořil široké přijetí v tomto odvětví.

ÚČAST & PODPORA

Máte zájem podílet se na tomto zajímavém projektu a podpořit nás v dosažení našich cílů? 

Podílejte se na usnadnění přístupu k udržitelnému financování pro vaše malé a střední podniky a další podniky tím, že nám poskytnete své odborné znalosti a pomůžete nám vytvořit první certifikát udržitelnosti založený na Taxonomii EU pro malé a střední podniky v oblasti čisté energie. Vaše účast vám umožní utvářet certifikační proces a certifikát podle vašich konkrétních potřeb. Kromě toho se můžete v případě zájmu zapojit i do pilotního projektu. Tím, že se k nám připojíte, přispějete cenným způsobem k vývoji uživatelsky přívětivého certifikačního procesu, který je vhodný zejména pro malé a střední podniky. To představuje jedinečnou příležitost ovlivnit budoucnost udržitelného financování a získat pro svou společnost konkurenční výhodu. 

Přispějte svými odbornými znalostmi k vytvoření průmyslových standardů pro financování s využitím Taxonomie EU. Svou účastí se můžete podělit o své znalosti a poznatky a pomoci tak vytvořit první certifikát udržitelnosti pro malé a střední podniky v oblasti čisté energie a aktivně formovat výsledný certifikační systém. 

Nabízí se tak jedinečná příležitost utvářet budoucnost udržitelného financování a vytvořit konkurenční výhodu pro vaši instituci. 

Our Partner

Name of endorser

Description of endorser

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru